Més informació

 

CERTIFICAT DE L'ASOCIACIÓN DE CENTROS DE LENGUAS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR (CERTACLES)


Logo CLUC

L'examen CertAcles d'acreditació lingüística és una prova que s'adapta al model establert per l'Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), filial de la Confederació Europea de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior (CERCLES) que agrupa més de 300 universitats de 27 països europeus.
La superació d'aquest examen permet obtenir un certificat d'aptitud amb el segell de qualitat CertAcles. Aquest segell de qualitat CertAcles està reconegut oficialment per:

- Les universitats espanyoles a través de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)
- Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
- Generalitat de Catalunya (Secretaria d'Universitats i Recerca)
- Servei d'Ocupació de Catalunya

Aquest examen avalua el nivell de competència lingüística d'anglès de nivell B1 de l'examinand en les quatre destreses comunicatives (comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral).


1. INFORMACIÓ GENERAL

    1.1 Matrícula

Els examinands han de matricular-se obligatòriament durant el període establert previ a la convocatòria, que serà de dues setmanes com a mínim i finalitzarà tres setmanes abans de la data d'inici del període d'exàmens. La informació específica sobre la convocatòria s'ha de publicar al web de l'Escola d'Idiomes Moderns, com a mínim, 15 dies naturals abans de la data de les proves.

El cost de la matrícula és de 75 € per a l'alumnat i el personal de les universitats de Catalunya. Per a les persones que no pertanyen a la comunitat universitària el cost de l'examen és de 150 €.

    1.2 Examinands amb necessitats especials

S'intentarà adaptar la prova, en la mesura que sigui possible, a les necessitats especials dels examinands. Els examinands amb necessitats especials han de presentar, en el moment de fer la matrícula, un certificat mèdic oficial i han d'especificar el tipus i el grau de discapacitat, així com les necessitats específiques que requereixen.

Els examinands amb necessitats especials seran adreçats al Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) perquè el servei faci arribar a l'Escola d'Idiomes Moderns un document amb els canvis i les recomanacions d'avaluació a aplicar a l'examinand.

Aquelles persones que no presentin un certificat mèdic oficial en el moment de formalitzar la matrícula no podran demanar a posteriori que se'ls repeteixi una prova o bé que se'ls apliqui una administració o correcció condicionada.

    1.3 Identificació dels examinands

Els examinands han d'identificar-se en cadascuna de les proves de l'examen amb un document d'identificació vigent amb fotografia (DNI, carnet de conduir, passaport o carnet universitari).

En cas que un examinand no tingui el document d'identificació vigent amb fotografia, no se li permet l'accés a la prova i, per tant, la qualificació de l'examen és de no presentat.

    1.4 Publicació de notes

Les notes es publiquen com a màxim 30 dies naturals en període hàbil després de la data de les proves de comprensió escrita i expressió escrita de la convocatòria corresponent i s'informa l'examinand mitjançant la publicació dels resultats a la pàgina web de l'Escola d'Idiomes Moderns. al mateix temps, s'ha d'informar del període de revisió i de reclamació.

    1.5 Revisió d'exàmens i reclamació

El període de revisió i reclamació és entre el primer i el desè dia hàbil després de la publicació de les notes. En cap cas pot superar els cinc dies hàbils.

Després de la revisió presencial, i ne cas de disconformitat amb la correcció, l'examinand pot presentar una reclamació d'una part o del total de l'examen. L'Escola d'Idiomes Moderns ha de publicar el procediment i el període de reclamacions, que ha de coincidir amb el període de revisions.

El tribunal de revisió ha de resoldre les reclamacions en un termini no superior a 30 dies naturals a partir de la finalització del període de reclamacions.


2. CRITERIS D'AVALUACIÓ

    2.1 Pes de les proves

L'examen té una durada total aproximada de 165 -175 minuts, distribuïts de la següent manera: comprensió escrita (50-60 minuts), comprensió oral (30 minuts), expressió escrita (70 minuts) i expressió oral (15 minuts).

- Comprensió escrita (2 tasques): Exemple
- Comprensió oral (2 tasques): Exemple, Audio 1, Audio 2.
- Expressió escrita (2 tasques): Exemple
- Expressió oral (3 tasques - en parella): Exemple

Cada part de l'examen té un pes del 25%.

    2.2 Criteris d'acreditació

Per acreditar el nivell B1, el candidat haurà d'obtenir una puntuació mínima del 50% a cada part i una puntuació global del 60%.


3. CRITERIS I PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ

Les proves que formen l'examen tenen criteris i procediments de correcció diferents. Es detallen a continuació.

    3.1 Proves de comprensió escrita i comprensió oral

Tots els ítems tenen el mateix pes, és a dir, són correctes i tenen un valor d'un punt o són incorrectes i tenen un valor de zero. Es necessita un mínim del 50 % per tal de fer la mitjana amb la resta de proves.

Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral són corregides per un corrector que disposa d'un model de correcció per a la convocatòria en curs que preveu totes les respostes possibles; el corrector també disposa d'una guia de correcció específica per cada prova.

    3.2 Prova d'expressió escrita

La prova d'expressió escrita consta de dues tasques que tenen el mateix pes. La mitjana de les puntuacions de cada examinador té un pes del 50 % del total de la prova.

La prova d'expressió escrita és avaluada per dos examinadors, sempre que sigui possible, que disposen de criteris de correcció i una guia específica per aquesta prova. Els examinadors puntuen els conceptes següents: 1) impressió global, registre i compliment de tasca, 2) repertori i control de vocabulari, 3) repertori i control gramaticals i 4) cohesió, coherència, fluïdesa i organització. La puntuació final de cada examinador és la mitjana de les puntuacions obtingudes per a cada concepte.

    3.3 Prova d'expressió oral

La prova d'expressió oral consta de tres parts. Tot i que hi ha parts diferenciades, la prova es valora de manera global.

La prova d'expressió oral és avaluada per dos examinadors que disposen de criteris de correcció (analítics i holístics), com també d'una guia específica per aquesta prova. L'examinador en el rol d'interlocutor avalua des d'un punt de vista holístic i fa una valoració a partir dels barems globals establerts; l'altre examinador, en el rol d'assessor, en canvi, avalua des d'un punt de vista analític i fa una valoració a partir de criteris relacionats amb els conceptes següents: 1) fluïdesa, cohesió i interacció, 2) repertori i control lèxics, 3) repertori i control gramaticals i 4) pronunciació, entonació i intel·ligibilitat. Es valoren els quatre conceptes, cadascun amb un pes del 25 %.

La puntuació final de la prova d'expressió oral és la mitjana de les puntuacions atorgades pels dos examinadors.


4. MÉS INFORMACIÓ I NORMATIVA

  • Àrea de Formació Complementària UB - Escola d'Idiomes Moderns