Més informació

 

EXÀMENS DE RUS COM A LLENGUA ESTRANGERA (TORFL)

L'examen de rus com a llengua estrangera (TORFL) és una prova de rus modern per a estrangers conforme als estàndards de qualitat europeus més exigents i té sis nivells diferents, que es corresponen amb sis certificats:

* Nivell elemental (TEL/A1). Si l'aspirant aprova aquest examen significa que ha assolit un nivell inicial de competència en rus, la qual cosa demostra que pot satisfer les seves necessitats comunicatives elementals en un nombre reduït de contextos quotidians i que, alhora, té les habilitats suficients per seguir aprenent amb l'objectiu d'assolir el nivell bàsic.

* Nivell bàsic (TBL/A2). Si l'aspirant aprova aquest examen significa que ha assolit un nivell bàsic de competència en rus, la qual cosa demostra que pot satisfer les seves necessitats comunicatives bàsiques en un nombre reduït de contextos quotidians i culturals. Aquest és el nivell mínim exigit per aconseguir la nacionalitat russa, però el certificat corresponent no és suficient per estudiar en institucions educatives russes, excepte en cursos i programes preparatoris per a estrangers.

* Nivell 1 (TORFL-I/B1). Si l'aspirant aprova aquest examen significa que ha assolit un nivell intermedi de competència en rus, la qual cosa demostra que pot satisfer les seves necessitats comunicatives bàsiques en contextos quotidians, culturals, educatius i professionals. El certificat d'aquest nivell permet matricular-se a les universitats russes.

* Nivell 2 (TORFL-II/B2). Si l'aspirant aprova aquest examen significa que ha assolit un nivell alt de competència en rus, la qual cosa demostra que pot satisfer les seves necessitats comunicatives en un gran nombre de contextos culturals, educatius i professionals. El certificat d'aquest nivell permet obtenir títols de grau, màster i doctorat en universitats russes (llevat de certs estudis del camp de la filologia), així com dur a terme activitats professionals en rus en àrees com ara humanitats (excepte filologia), enginyeries o ciències naturals.

* Nivell 3 (TORFL-III/C1). Si l'aspirant aprova aquest examen significa que ha assolit un nivell de domini efectiu del rus en tots els contextos comunicatius. El certificat d'aquest nivell permet dur a terme activitats professionals en rus en àrees com ara lingüística, traducció, edició, periodisme, relacions internacionals o administració d'empreses.

* Nivell 4 (TORFL-IV/C2). Si l'aspirant aprova aquest examen significa que ha assolit un nivell de domini extens del rus i una competència lingüística similar a la d'un parlant de rus nadiu. El certificat d'aquest nivell permet obtenir títols de doctorat en filologia i dur a terme qualsevol tipus de feina en l'àmbit de la filologia.


PARTS DE L'EXAMEN

El TORFL es divideix en cinc parts destinades a avaluar diferents competències lingüístiques: vocabulari i gramàtica, comprensió lectora, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral. Atès que el certificat més sol·licitat és el de nivell 1 (TORFL-I/B1), a continuació es detallen les parts que formen l'examen que dóna accés a aquest certificat:

* En la part de vocabulari i gramàtica s'avalua l'adquisició i l'ús d'un lèxic mínim, que correspon al que es fa servir en contextos quotidians i per parlar de temes socials i culturals.

* En la part de comprensió lectora s'avalua la capacitat de comprendre un text amb estructures gramaticals i recursos expressius de certa complexitat.

* En la part d'expressió escrita s'avalua la capacitat d'expressar diverses intencions comunicatives de forma escrita fent servir recursos expressius.

* En la part de comprensió oral s'avalua la capacitat de comprendre la informació expressada en forma de monòleg i de diàleg: el tema, la idea principal i la informació secundària de les unitats nocionals.

* En la part d'expressió oral s'avalua la capacitat d'expressar l'opinió personal segons una tasca comunicativa determinada, com ara comparar i resumir fets, fer un raonament lògic, processar i transmetre la informació extreta d'un text o produir un monòleg segons un tema proposat.

  • Àrea de Formació Complementària UB - Escola d'Idiomes Moderns