Més informació

Presentació

L’Escola d’Idiomes Moderns (EIM), ofereix formació en llengües estrangeres al conjunt de la comunitat universitària, i també a institucions públiques i privades, amb una marcada vocació de qualitat i exigència formal. S’ofereixen cursos ordinaris de nivell i cursos extraordinaris d’introducció, de fluïdesa oral, de preparació d’exàmens o per a estudiants de diferents disciplines universitàries. També es programen cursos a mida per tal de portar la reconeguda qualitat de l’ensenyament de l’EIM a l’àmbit laboral, relacionant els cursos directament amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (MECR).

L’EIM es va fundar l’any 1953 per oferir formació en llengües estrangeres al conjunt de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona. El primer curs va oferir només dues llengües —alemany i anglès— i hi van estudiar 457 estudiants; el curs següent s’hi van afegir el francès i l’italià, i el nombre d’inscrits va pujar fins als 669.

Amb els anys, l’Escola s’ha anat adaptant als nous temps amb una oferta de cursos de durada i característiques diferents, que reflecteixen en cada moment les necessitats de la comunitat universitària. Al llarg d’aquests seixanta anys, per l’EIM hi han passat destacades personalitats de la vida política, social i econòmica del país, que van obtenir una important eina per a la comunicació, que sens dubte ha contribuït al seu èxit professional i a la seva projecció internacional.

Actualment podem constatar que, amb més de divuit idiomes i quatre mil alumnes, l’objectiu inicial d’oferir cursos de qualitat es continua assolint cada any. A més, l’EIM representa tant un punt de contacte entre el món universitari i la societat barcelonina i catalana com una manera que els titulats de la Universitat es mantinguin en contacte amb l’activitat de la UB.

Els plans d'estudis actuals han enfatitzat la idea de que l'adquisició d'idiomes és indissociable a una completa formació universitària i professional que permet projectar al món les habilitats adquirides. Així, l'EIM ofereix 18 idiomes, impartits per professorat titulat altament qualificat i amb una llarga experiència docent.

  • Àrea de Formació Complementària UB - Escola d'Idiomes Moderns